Thai Version | English Version

Office Bangkok.com > สุรวงศ์

สำนักงานให้เช่า - สุรวงศ์

รายชื่ออาคารสำนักงานให้เช่าทุกตึกบนทำเลสุรวงศ์รายชื่ออาคารสำนักงานทุกตึกบนทำเล สุรวงศ์

Amigo Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารอามีโก้ ทาวเวอร์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารอามีโก้ ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนสี่พระยา
ความสูง
29 ชั้น
ปีที่สร้าง
2556
พื้นที่
20,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
520 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cool Package
เวลาทำการ
8.00 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
7.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดพื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคารอามีโก้ ทาวเวอร์

 

Benson Jewelry Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารเบนสัน จิวเวลรี่ ทาวเวอร์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารเบนสัน จิวเวลรี่ ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนสุรวงศ์
ความสูง
5 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
1,525 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 - 650 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
5.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดพื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคารเบนสัน จิวเวลรี่ ทาวเวอร์

 

Bisco Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารบิสโก้ ทาวเวอร์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารบิสโก้ ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนทรัพย์
ความสูง
19 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
6,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
310 - 330 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดพื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคารบิสโก้ ทาวเวอร์

 

BUI Building


สำนักงานให้เช่า อาคารบางกอกสหประกันภัย

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารบางกอกสหประกันภัย
ที่ตั้ง
ถนนสุรวงศ์
ความสูง
20 ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
13,800 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water cooled Package
เวลาทำการ
7.30 น. - 17.30 น.
ค่าไฟ
7.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดพื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคารบางกอกสหประกันภัย

GP House Si Phraya


สำนักงานให้เช่า อาคารจีพีเฮ้าส์ สี่พระยา

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารจีพีเฮ้าส์ สี่พระยา
ที่ตั้ง
ถนนทรัพย์
ความสูง
7 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
2,283 ตารางเมตร
ค่าเช่า
500 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
7.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
150.00 บาท/เดือน
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดพื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคารจีพีเฮ้าส์ สี่พระยา

 

ICP Building


สำนักงานให้เช่า อาคารไอซีพี

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง

ชื่ออาคาร
อาคารไอซีพี
ที่ตั้ง
ถนนสุรวงศ์
ความสูง
9 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
5,700 ตารางเมตร
ค่าเช่า
700 - 800 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
7.00 น. - 17.00 น
ค่าไฟ
7.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
17.00 Baht/Unit
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดพื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคารไอซีพี

 

Jewelry Center Building


สำนักงานให้เช่า อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์
ที่ตั้ง
ถนนนเรศ
ความสูง
30 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
42,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
450 - 520 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Cooling Tower
เวลาทำการ
8.30 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดพื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์

 

Kitpanit Building


สำนักงานให้เช่า อาคารกิจพานิช

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง

ชื่ออาคาร
อาคารกิจพานิช
ที่ตั้ง
ถนนพัฒน์พงศ์ 1
ความสูง
5 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
NA
ค่าเช่า
650 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
7.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดพื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคารกิจพานิช

 

Ocean Insurance Building


สำนักงานให้เช่า อาคารไทยสมุทร

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารไทยสมุทร
ที่ตั้ง
ถนนสุรวงศ์
ความสูง
21 ชั้น
ปีที่สร้าง
2526
พื้นที่
19,745 ตารางเมตร
ค่าเช่า
600 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central air
เวลาทำการ
7.30 น. - 17.30 น.
ค่าไฟ
7.00 บาท/ยูนิต + FT
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดพื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคารไทยสมุทร

 

Piyamit Building


สำนักงานให้เช่า อาคารปิยะมิตร

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารปิยะมิตร
ที่ตั้ง
ถนนมเหสักข์
ความสูง
8 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
50,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
500 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
16.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดพื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคารปิยะมิตร

Pornphiwat Building


สำนักงานให้เช่า อาคารพรภิวัฒน์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารพรภิวัฒน์
ที่ตั้ง
ถนนสุรวงศ์
ความสูง
6 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
NA
ค่าเช่า
27,000 บาท/เดือน
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
8.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
300 - 400 บาท/เดือน
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดพื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคารพรภิวัฒน์

Skulthai Surawong Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนสุรวงศ์
ความสูง
41 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
18,600 ตารางเมตร
ค่าเช่า
350 - 490 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดพื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์

Voravit Building


สำนักงานให้เช่า อาคารวรวิทย์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารวรวิทย์
ที่ตั้ง
ถนนสุรวงศ์
ความสูง
20 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
6,462 ตารางเมตร
ค่าเช่า
370 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cool Package
เวลาทำการ
7.30 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
5.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
19.26 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดพื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคารวรวิทย์

 

Wall Street Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง

ชื่ออาคาร
อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนสุรวงศ์
ความสูง
29 ชั้น
ปีที่สร้าง
2529
พื้นที่
29,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Chiller
เวลาทำการ
7.30 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
17.50 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดพื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์

 

Wanglee Building


สำนักงานให้เช่า อาคารหวั่งหลี

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารหวั่งหลี
ที่ตั้ง
ถนนมเหสักข์
ความสูง
10 ชั้น
ปีที่สร้าง
2505
พื้นที่
5,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
7.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดพื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคารหวั่งหลี

 

 

Office Type

 

Locations

 

Office Bangkok.com


JB Officiency Co., Ltd.
Address: Soi On Nut 19, Sukhumvit 77 Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang , Bangkok 10250
Office Hours: 8:00 AM - 5:30 PM

We offer a full range of professional office agency services of international standards.