Office Bangkok.com > สีลม

สำนักงานให้เช่า - สีลม

รายชื่ออาคารสำนักงานทุกตึกบนทำเล สีลมรายชื่ออาคารสำนักงานทุกตึกบนทำเล สีลม

Asia Sermkij Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารเอเชียเสริมกิจ

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี

ชื่ออาคาร
อาคารเอเชียเสริมกิจ
ที่ตั้ง
ถนนสีลม
ความสูง
8 ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
17,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
600 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Package Water Cooled
เวลาทำการ
8.00 น. - 17.00 น.
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
21.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารเอเชียเสริมกิจ

 

BIS Building


สำนักงานให้เช่า อาคารบีไอเอส

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารบีไอเอส
ที่ตั้ง
ถนนมเหสักข์
ความสูง
10 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
12,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
350 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
5.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารบีไอเอส

 

Boonmitr Building


สำนักงานให้เช่า อาคารบุญมิตร

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง MRT สถานีสีลม

ชื่ออาคาร
อาคารบุญมิตร
ที่ตั้ง
ถนนสีลม
ความสูง
13 ชั้น
ปีที่สร้าง
2517
พื้นที่
21,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
500 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cool
เวลาทำการ
7.00 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
5.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารบุญมิตร

 

CP Tower 1 Silom


สำนักงานให้เช่า อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 สีลม

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง MRT สถานีสีลม

ชื่ออาคาร
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 สีลม
ที่ตั้ง
ถนนสีลม
ความสูง
30 ชั้น
ปีที่สร้าง
2532
พื้นที่
37,100 ตารางเมตร
ค่าเช่า
600-750 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cool System
เวลาทำการ
8.00 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
5.46 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
21.40 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 สีลม

 

ITF Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี

ชื่ออาคาร
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนสีลม
ความสูง
32 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
14,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cool Package
เวลาทำการ
7.30 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
20.50 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์

 

Jewelry Trade Center


สำนักงานให้เช่า อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์
ที่ตั้ง
ถนนสีลม
ความสูง
54 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
36,870 ตารางเมตร
ค่าเช่า
400 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Cooling Tower
เวลาทำการ
8.30 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
ฟรี หรือ 18.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์

 

Kamol Sukosol Building


สำนักงานให้เช่า อาคารกมลสุโกศล

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง MRT สถานีสีลม

ชื่ออาคาร
อาคารกมลสุโกศล
ที่ตั้ง
ถนนสีลม
ความสูง
17 ชั้น
ปีที่สร้าง
2535
พื้นที่
12,338 ตารางเมตร
ค่าเช่า
600 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cool Package Unit
เวลาทำการ
7.30 น. - 17.30 น.
ค่าไฟ
5.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารกมลสุโกศล

 

Kasemkij Building


สำนักงานให้เช่า อาคารเกษมกิจ

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง MRT สถานีสีลม

ชื่ออาคาร
อาคารเกษมกิจ
ที่ตั้ง
ถนนสีลม
ความสูง
20 ชั้น
ปีที่สร้าง
2549
พื้นที่
34,270 ตารางเมตร
ค่าเช่า
650 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Chilled Water
เวลาทำการ
8.00 น. - 18.00 น
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารเกษมกิจ

 

KCC Building


สำนักงานให้เช่า อาคารเคซีซี

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี

ชื่ออาคาร
อาคารเคซีซี
ที่ตั้ง
ถนนสีลม
ความสูง
6 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
NA
ค่าเช่า
350 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
7.30 น. - 17.30 น
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารเคซีซี

 

Liberty Square


สำนักงานให้เช่า อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง MRT สถานีสีลม

ชื่ออาคาร
อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์
ที่ตั้ง
ถนนสีลม
ความสูง
23 ชั้น
ปีที่สร้าง
2538
พื้นที่
19,500 ตารางเมตร
ค่าเช่า
720 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Chiller System with VAV
เวลาทำการ
8.00 น. - 18.00 น
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
25.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์

 

Paso Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี

ชื่ออาคาร
อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนสีลม
ความสูง
28 ชั้น
ปีที่สร้าง
2543
พื้นที่
29,940 ตารางเมตร
ค่าเช่า
560 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cool Package
เวลาทำการ
7.30 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
5.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารปาโซ่ ทาวเวอร์

 

Q House Convent Building


สำนักงานให้เช่า อาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์
ที่ตั้ง
ถนนคอนแวนต์
ความสูง
14 ชั้น
ปีที่สร้าง
2534
พื้นที่
18,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
650 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Cooling Water System
เวลาทำการ
7.30 น. - 17.30 น.
ค่าไฟ
5.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์

 

Silom Complex Building


สำนักงานให้เช่า อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง MRT สถานีสีลม

ชื่ออาคาร
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
ที่ตั้ง
ถนนสีลม
ความสูง
31 ชั้น
ปีที่สร้าง
2535
พื้นที่
34,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
950 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Chilled Water
เวลาทำการ
7.30 น. - 17.30 น.
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารสีลมคอมเพล็กซ์

 

Sivadol Building


สำนักงานให้เช่า อาคารสิวะดล

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง MRT สถานีสีลม

ชื่ออาคาร
อาคารสิวะดล
ที่ตั้ง
ถนนสีลม
ความสูง
7 ชั้น 7 ชั้น 10 ชั้น
ปีที่สร้าง
2513
พื้นที่
20,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
365 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
8.00 น. - 17.30 น.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
ตามอัตราของการประปา
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารสิวะดล

 

Thaniya Plaza


สำนักงานให้เช่า อาคารธนิยะ พลาซ่า

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง MRT สถานีสีลม

ชื่ออาคาร
อาคารธนิยะ พลาซ่า
ที่ตั้ง
ถนนสีลม
ความสูง
29 ชั้น
ปีที่สร้าง
2533
พื้นที่
15,500 ตารางเมตร
ค่าเช่า
700 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cool
เวลาทำการ
8.00 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
5.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารธนิยะ พลาซ่า

 

Thaniya Plaza BTS Wing


สำนักงานให้เช่า อาคารธนิยะ พลาซ่า บีทีเอส วิง

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง MRT สถานีสีลม

ชื่ออาคาร
อาคารธนิยะ พลาซ่า บีทีเอส วิง
ที่ตั้ง
ถนนสีลม
ความสูง
11 ชั้น
ปีที่สร้าง
2533
พื้นที่
NA
ค่าเช่า
750 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
5.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารธนิยะ พลาซ่า บีทีเอส วิง

 

United Center


สำนักงานให้เช่า อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง MRT สถานีสีลม

ชื่ออาคาร
อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์
ที่ตั้ง
ถนนสีลม
ความสูง
50 ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
58,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
720 - 790 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Water Chilled
เวลาทำการ
7.30 น. - 17.30 น.
ค่าไฟ
5.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์

Vorawat Building


สำนักงานให้เช่า อาคารวรวัฒน์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารวรวัฒน์
ที่ตั้ง
ถนนสีลม
ความสูง
22 ชั้น
ปีที่สร้าง
2539
พื้นที่
27,540 ตารางเมตร
ค่าเช่า
600 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cooled Package
เวลาทำการ
7.00 น. - 17.30 น.
ค่าไฟ
6.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
18.50 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารวรวัฒน์

 

Yada Building


สำนักงานให้เช่า อาคารญาดา

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง MRT สถานีสีลม

ชื่ออาคาร
อาคารญาดา
ที่ตั้ง
ถนนสีลม
ความสูง
10 ชั้น
ปีที่สร้าง
2528
พื้นที่
8,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
620 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
5.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารญาดา

 

Zuellig House Building


สำนักงานให้เช่า อาคารซิลลิค เฮ้าส์

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง MRT สถานีสีลม

ชื่ออาคาร
อาคารซิลลิค เฮ้าส์
ที่ตั้ง
ถนนสีลม
ความสูง
9 ชั้น
ปีที่สร้าง
2512
พื้นที่
5,670 ตารางเมตร
ค่าเช่า
800 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Chilled
เวลาทำการ
7.30 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
5.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


รายละเอียดอาคารซิลลิค เฮ้าส์

 

 

Office Type

 

Locations

 

Office Bangkok.com


JB Officiency Co., Ltd.
Address: Soi On Nut 19, Sukhumvit 77 Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang , Bangkok 10250
Office Hours: 8:00 AM - 5:30 PM

We offer a full range of professional office agency services of international standards.